Regulamin

 

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym jelo.pl prowadzonego przez firmę JELO Karol Markowski z siedzibą w Ornecie, przy ul. Podleśnej 13, 11-130 Orneta, NIP 7431789651, REGON 366136397, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@jelo.pl, w formie telefonicznej pod numerem +48 553070707, bądź poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie internetowej.
 3. Informacje o Produktach tj. ceny, parametry techniczne znajdujące się na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie Sprzedawcy do złożenia oferty, w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Zaproszenie do złożenia Sprzedawcy oferty jest dokonywane poprzez złożenie zamówienia w Sklepie.
 4. Prawa autorskie do wszelkich treści zawartych na Stronie internetowej Sklepu przysługują podmiotowi wskazanemu w ust. 1 powyżej lub podmiotom z którym zawarto odpowiednie umowy, oraz podlegają ochronie prawnej.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są następujące wymagania techniczne: korzystanie z przeglądarki internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu konta w Sklepie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Sklep oferuje również Produkty na Zamówienie, których czas realizacji jest wydłużony. Klient zostanie poinformowany przez pracownika Sklepu drogą telefoniczną lub mailową, o przybliżonym czasie oczekiwania.
 10. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 2
Definicje

 1. Klient – oznacza podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. Klientem Sklepu może zostać tylko osoba pełnoletnia.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Produkt – oznacza towar przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 5. Produkt na Zamówienie – produkt nie znajdujący się w magazynie, sprowadzany na życzenie Klienta. Produkt objęty Zaliczką lub Zadatkiem.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie internetowym pod adresem jelo.pl.
 7. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep, działający w domenie jelo.pl.
 8. Sprzedawca – firma JELO  z siedzibą w Ornecie.
 9. Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem założenia Konta w Sklepie i złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia poprzez zaznaczenie „Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin” oraz dokonanie rejestracji na Stronie Internetowej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.
 2. Dokonując rejestracji na Stronie Internetowej Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 3. Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę.
 4. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, a złożenie Zamówienia przez telefon, jest możliwe gdy Klient posiada aktywny numer telefonu oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu na adres e-mail sklep@jelo.pl. W wiadomości Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Zasady składania i dostawy Zamówień

 1. Klient może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  a/ przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  b/ karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, należący do firmy PayPro S. A.
 3. Koszty wysyłki są obliczane automatycznie i mają charakter orientacyjny. Mogą ulec zmianie po weryfikacji Zamówienia przez pracownika Sklepu.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
 5. W celu złożenia Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej konieczne jest wykonanie następujących czynności:
  a/ dodanie Produktu do koszyka;
  b/ dokonanie wyboru rodzaju dostawy i formy płatności;
  c/ dokonanie wyboru miejsca dostarczenia Produktu;
  d/ złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Aby złożyć Zamówienia za pośrednictwem telefonu, Klient podczas rozmowy z pracownikiem Sklepu wskazuje Sprzedawcy nazwę Produktu spośród Produktów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość Produktów, jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres dostawy oraz rodzaj płatności. Klient wskazuję również adres e-mail w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca ma obowiązek podczas rozmowy poinformować Klienta o cenie łącznej wybranych Produktów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia, warunków Umowy sprzedaży oraz treść niniejszego Regulaminu.
 8. Klient ma obowiązek w terminie 24 godzin potwierdzić zamówienie oraz treść warunków Umowy, co oznacza również akceptacje treści niniejszego Regulaminu.
 9. Z chwilą złożenia Zamówienia następuje zawarcie Umowy z Klientem.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, w przypadku gdy Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Nie dotyczy to Zamówień z wybraną formą płatności za pobraniem.
 11. Realizacja Zamówienia następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania przez Klienta wpłaty ceny za całość Zamówienia, a w przypadku Zamówień dokonanych za pobraniem – niezwłocznie. Nie dotyczy to Produktów na Zamówienie.
 12. Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres e-mail, faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 13. Sprzedawca dokonuje dostawy Produktów zamówionych w Sklepie wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Produkty przed wysyłką są odpowiednio pakowane i zabezpieczane przed uszkodzeniem.
 15. W przypadku dostawy Produktów poprzez przesyłkę kurierską, Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. Należy szczególnie zwrócić uwagę na stan opakowania przesyłki.
 16. Nie należy odbierać przesyłki gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, zawartość przesyłki jest niezgodna z Zamówieniem bądź gdy przesyłka jest niekompletna. W takiej sytuacji należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, a następnie należy poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji, telefonicznie bądź pod adresem e-mail: sklep@jelo.pl.
 17. Gdy po odbiorze przesyłki wyjdą na jaw uszkodzenia lub ubytki Produktów, których nie można było dostrzec podczas odbioru towaru, Klient powinien poinformować przewoźnika oraz zażądać sporządzenia protokołu szkody.

§ 5
Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie drogą elektroniczna na adres e-mail sklep@jelo.pl przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle mu na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

§ 6
Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność Produktu z warunkami Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 3. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Reklamacje można składać, poprzez wykorzystanie formularza reklamacji znajdującego się na Stronie internetowej, drogą mailową na adres: sklep@jelo.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
 5. Sprzedawca ma 14 dni od dnia otrzymania na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail z jakiego reklamacja została wysłana do Sklepu. Na wyraźną prośbę Klienta Sklep może wysłać odpowiedź na reklamację na adres poczty tradycyjnej.
 6. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną bezpośrednio przez producenta Produktu bądź dystrybutora.
 7. W przypadku gdy Produkt objęty jest gwarancją producenta bądź dystrybutora, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie internetowej.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 9. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie internetowej Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku gdyby Klient nie akceptował treści Regulaminu obowiązany jest usunąć konto w Sklepie.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na Stronie internetowej.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 13.05.2022 r. i wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia opublikowania.

preloader